Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van Oosterhuis Notariaat & Estateplanning

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Oosterhuis Notariaat & Estateplanning.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Oosterhuis Notariaat & Estateplanning.

3. Indien een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Oosterhuis Notariaat & Estateplanning. In het geval de opdracht wordt verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

4. Het in ontvangst nemen door de opdrachtgever van een door Oosterhuis Notariaat & Estateplanning op verzoek van de opdrachtgever gemaakte conceptakte, impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Oosterhuis Notariaat & Estateplanning, voor zover niet een getekende opdrachtbevestiging van de opdrachtgever is ontvangen.

5. Het honorarium wordt, tenzij anders is overeengekomen, vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de desbetreffende medewerker van Oosterhuis Notariaat & Estateplanning gehanteerde uurtarief.

6. Voldoening van de declaratie door de opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever vrijwaart Oosterhuis Notariaat & Estateplanning tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden welke door Oosterhuis Notariaat & Estateplanning voor de opdrachtgever zijn verricht.

8. Iedere aansprakelijkheid van Oosterhuis Notariaat & Estateplanning is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op eerste verzoek worden over de dekking onder de door Oosterhuis Notariaat & Estateplanning gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,00.

De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

9. De hiervoor onder 8. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Oosterhuis Notariaat & Estateplanning aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Oosterhuis Notariaat & Estateplanning bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

10. Oosterhuis Notariaat & Estateplanning zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. Oosterhuis Notariaat & Estateplanning zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Oosterhuis Notariaat & Estateplanning is evenwel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

11. Op de dienstverlening door Oosterhuis Notariaat & Estateplanning is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Oosterhuis Notariaat & Estateplanning onder meer verplicht:

- in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een onderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer omvat het vaststellen en verifiëren van de identiteit van de opdrachtgever en de overige bij de opdracht betrokken partijen;

- zonder medeweten van de opdrachtgever en de overige bij de opdracht betrokken partijen melding te maken bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

12. De rechtsverhouding tussen Oosterhuis Notariaat & Estateplanning en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

13. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Oosterhuis Notariaat & Estateplanning in verband met door Oosterhuis Notariaat & Estateplanning verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notaris(sen) en al de overige personen die bij, voor of namens Oosterhuis Notariaat & Estateplanning werkzaam zijn of waren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 2 september 2009 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Almelo onder kenmerk 38/2009.